Cropol znaczy szybko i bezpiecznie
NIERUCHOMOŚCI W POLSCE

(32) 3286422

  • HR
  • PL
  • GB

Zgłoś zapotrzebowanie

Chcesz kupic lub wynajac lokal, mieszkanie lub inna nieruchomosc ktorej nie znalazles w ofercie? Znajdziemy ja dla Ciebie.

Złóż ofertę on-line

Chcesz sprzedać lub wynająć mieszkanie, dom, lokal lub inną nieruchomość, wyslij nam jej podstawowe dane i fotografie.
ZŁÓŻ OFERTĘ ONLINE
a umieścimy ją w naszej ofercie

Dokumenty

Umowa pośrednictwa

Umowa pośrednictwa jest umową starannego działania gdzie jedna strona umowy (pośrednik) zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej i koniecznej staranności aby osiągnąć skutek zamierzony, jednak za jego osiągnięcie nie rzeczy. Obowiązek jej sporządzenia przed pierwszą czynnością na rzecz klienta nakazuję ustawa o gospodarce nieruchomościami. Szczególny rodzaj umowy pośrednictwa stanowi umowa pośrednictwa na wyłączność. Taka umowa daje pośrednikowi możliwość szerszego i skuteczniejszego działania - dzięki dobremu opisowy i większym nakładom marketingowym jest on wstanie przekazać potencjalnemu klientowi dokładne i wyczerpujące informacje o nieruchomości. W rezultacie, z nieruchomością zostaje zapoznane szersze grono potencjalnych klientów co skutkuję szybsza sprzedażą bądź najmem.

Odpis z księgi wieczystej

Odpis z księgi wieczystej stanowi dokument zawierający najważniejsze informacje o nieruchomości takie jak właściciela nieruchomości, sposób nabycia, położenie, obciążenia hipoteczne lub inne. Dane z odpisu dotyczą aktualnego stanu faktycznego i przedstawiają ostatni stan wpisów wksiędze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu. Odpis można uzyskać w sądach rejonowych gdzie są prowadzone Księgi wieczyste.

Wypis z rejestru gruntu

Wypis z rejestru gruntów jest dokument z ewidencji gruntówi budynków w danej gminie obejmujący informacje charakteryzujące dokładnie daną działkę takie jak numer ewidencyjny oraz położenie, granice, powierzchnie, rodzaj użytków gruntowych oraz klasę, numer księgi wieczystej oraz wskazuje właściciela lub władającego nieruchomością. Rejestr ewidencji gruntów położonych na terenie danej gminy prowadzi Starostwo Powiatowe (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) lub Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami przy danym Urzędzie Gminy jeżeli prowadzi on ewidencję gruntów i budynków jako zadanie zlecone.

Wypis z rejestru budynków

Wypis z rejestru budynków i lokali jest dokument z ewidencji gruntów i budynków w danej gminie obejmujący informacje charakteryzujące dokładnie dani budynek takie jak numer ewidencyjny działki i obrębu geodezyjnego na której znajduje się budynek, położenie, przeznaczenie, funkcję użytkową, powierzchnie, liczbę kondygnacji, rok zakończenia budowy, informacje o właścicielu oraz numer księgi wieczystej budynku. Rejestr ewidencji budynków położonych na terenie danej gminy prowadzi Starostwo Powiatowe (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjneji Kartograficznej) lub Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami przy danym Urzędzie Gminy jeżeli prowadzi ona ewidencję gruntów i budynków jako zadanie zlecone.

Wyrys z mapy ewidencyjnej

Wyrys to kopia mapy ewidencyjnej, zawierającej granice inumery działek, oznaczenia klas i użytków, budynki. Treść wyrysu z mapyewidencyjnej stanowi kopia odpowiedniego fragmentu mapy ewidencyjnej lubkomputerowy wydruk fragmentu tej mapy, oznaczenie organu i numer sprawy, nazwawojewództwa, jednostki ewidencyjnej i obrębu, oznaczenie skali mapy, oznaczeniekierunku północy, klauzula o treści "Dokument niniejszy jest wyrysem zmapy ewidencyjnej i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księgachwieczystych", pieczęć urzędowa organu, data sporządzenia dokumentu, podpisosoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ.

Zaswiadczenie ze spółdzielnii

Przy zawieraniu umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zaświadczenie ze spółdzielni jest żądane przez notariuszy. Potwierdza ono bowiem przysługujące własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W ustawodawstwie brak jest jednak wyraźnego przepisu, który nakładałby na spółdzielnie obowiązek wydawania takich zaświadczeń. Wiele spółdzielni nie chce wydawać zaświadczeń o przysługującym własnościowym prawie, szczególnie w przypadkach, gdy właściciel zalega z opłatami za mieszkanie. Aby uniknąć spory i ewentualne negatywne konsekwencje ztym związane najrozsądniejszym rozwiązaniem jest uregulowanie zaległości a dopiero potem złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia.

Umowa sprzedaży - kupna

Przez umowę sprzedaży nieruchomości sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność i wydać przedmiotową nieruchomość a kupujący zobowiązuje się do odebrania nieruchomości i zapłatę sprzedawcy cenę. Sprzedawca odpowiada za jakość rzeczy sprzedanej a kupujący za rzecz powinien zapłacić wchwili otrzymania rzeczy, lub w terminie ustalonym w umowie.  Przy sprzedaży nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa użytkowania wieczystego wymagana jest forma aktu notarialnego. 

Umowa najmu

Przez umowę najmu wynajmujący oddaje najemcy lokal mieszkalny do zamieszkania lub użytkowy do korzystania, na czas oznaczony lub nieoznaczony, otrzymując w zamian wynagrodzenie w postaci czynszu . Stosunek najmu wygasa automatycznie z upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Jeśli czas nie został oznaczony wygasa na skutek wypowiedzenia. Do obowiązków wynajmującego należy przeprowadzenie remontów a do najemcy czynienia napraw i utrzymywanie lokalu w dobrym stanie (art. 659-692 Kodeksu cywilnego oraz ustawa o najmie lokali).

nieruchomości

Cropol Nieruchomości, Plac Filipa Nowary21, 43-100 Tychy, telefon (32) 328 64 22, kom. 603893120, biuro@cropol.pl

Projekt Cropol - Realizacja ProNet sp. z o.o.